Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

 Atskaite par vizīti Ungārijā

1
1
No 2017.gada 7.maija līdz 14.maijam, Daugmales pamatskolas direktora vietniece mācību darbā Kristīne Auguceviča un matemātikas skolotāja Žanete Ceļmalniece, īstenojot skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”,devās uz Ungārijas pilsētas Debrecenasskolu, kurā notika mācību stundu – mūzikas, matemātikas, sporta, drāmas, dabaszinību, vācu un angļu valodas vērošana. Tālāk stāsta mūsu kolēģe Kristīne: "Pirmajā dienā skolā mūs laipni sagaidīja skolas direktore ar diviem darbiniekiem.

Direktore parādīja un sastāstīja prezentāciju par savu skolu. Katru nedēļas dienu mēs vērojām mācību stundas.  Tikām uzaicinātas novērot skolas izveidoto konkursa “Ātrlasīšanas un izteiksmīguma” norisi. Konkursa būtība – klasēs katram skolēnam tiek iedots teksts (viena atkāpe), tad klasē uz ātrumu un izteiksmīgumu katrs nolasa. Labākie trīs no klases tiek izvirzīti skolas konkursam. Skolas konkursā katrs nolasa savu iemācīto tekstu, tad komisija (3 cilvēku sastāvā) iedod svešu tekstu lasīšanai.

Dienas vidū skolēni skolas iekšpagalmā tika apsveikti. Dabaszinību stundā tika pieaicināts kinologs ar suni, kuri ļoti veiksmīgi rika iekļauti mācību stundas procesā. Šī skola, tā pat kā mūsu skola, ir eko skola. Skolā arī tiek rīkoti dažādi ar ekoloģiju saistīti pasākumi. Piemēram, pirms mēs ieradāmies, iepriekšējā nedēļā, viņiem bija Ūdens diena. Pie sienām saliktie darbi par to liecināja.

Apmeklējot matemātikas stundu 3.klasē, nonācu piesecinājuma, ka ne vienmēr stundā jāizmanto interaktīvā tāfele, lai būtu interesanti. Skolotāja atraktīvā veidā skolēniem mācīja par ģeometrisko figūru īpašībām.

Interesanta un aizraujoša likās mācību stunda 5.klasē, kuras nosaukums ir Drāma. Šī stunda ir tikai 5.klasē, un tā notiek 1x nedēļā. Būtībā tā ir klases saliedēšanas un skolēna “atvēršanas” stunda.

Vācu valoda šajā skolā tiek mācīta jau no 1.klases, tāpēc vērojām arī šo stundu. Skolotāja saprotami, skaidri runā, atkārto vairākas reizes jaunos vārdiņus, bet radās jautājums par pierakstiem, kā tie tiek veidoti, jo stundas laikā tie netika veikti.

Vērojot sporta stundu, neviļus iedomājos, cik laba, liela mums skolā ir sporta zāle! Neskatoties uz to, ka sporta zāle šajā skolā ir samēra maza, viņiem skolas pagalmā ir liels sporta laukums, un atsevišķi vēl ir tenisa laukums. Ir arī diezgan liels iekšpagalms, kurā skolēni starpbrīžos labprāt uzturas. Sporta stundas šajā skolā katrā klasē ir 5 x nedēļā.

Skolā darbojas arī Eko pasākumi. Mūsu vizītes laikā notika jauka eko lekcija skolēniem, kurā arī mēs piedalījāmies.

Mūzikas stunda – tas ir kaut kas ļoti aizraujošs! Skolotājs ir cilvēks – orķestris, kurš prot spēlēt daudzus mūzikas instrumentus, un ārpus skolas darbojas folkloras kopā. Mūzika tā ir viņa sirds lieta, ko stundas laikā var ļoti sajust. Skolēni skaisti dzied, dejo tautiskās dejas mācību stundu laikā. Obligāta lieta katras stundas sākumā ir izvingrināšanās, dziedāšana ar un bez kustībām, deja. Patīkami, ka arī mēs tikām iesaistīti šajā stundā ( dejojām tautisko deju un dziedājām).

Matemātikas stunda pie lielajiem bija dinamiska. Šeit skolēni tika dalīti divās daļās, lai vieglāk apgūt priekšmetu. Viena ļoti aktīva klases audzinātāja mums ar savu klasi nodemonstrēja, cik atraktīvi viņi ir. Visi klases skolēni spēlē blokflautas – un patiešām nospēlēja mums melodiju. Skolā māca arī angļu valodu. Skolotāja, pielietojot dažādas mācīšanas metodes, lieliski ar to tiek galā."

Secinājumi.

Debrecenas skolas skolotāji strādā aktīvi, pielietojot dažādas metodes. Interesanta škita drāmas stunda un pozitīvi vērtējams ir tas, ka sporta stunda notiek piecas reizes nedēļā. Klašu dalīšana divās daļās ir atbalstāma, jo var labāk iemācīt priekšmetu. Domāju, ka pie mums arī vajadzētu trešo svešvalodu sākt mācīt krietni ātrāk par 6.klasi.

Kolēģe Žanete Ceļmalniece jau savās stundās ir izmēģinājusi daudzas vērošanas laikā redzētās metodes. Atsauksmes ir pozitīvas.

/Sagatavoja K.Auguceviča/

Atskaite par vizīti Maltā

ugodni-tecaj-tujega-jezika-na-Malti-2
ugodni-tecaj-tujega-jezika-na-Malti-2
Īstenojot Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”, šogad no 3. līdz 7.aprīlim Daugmales pamatskolas angļu valodas skolotāja Anita Muižniece apguva valodu mācīšanas metodoloģijas kursu "Language, Fun and Games - Language learning methodology for Primary level" Maltā, kur apguva dažādas kooperatīvās mācīšanās stratēģijas un to pielietošanu praksē, kā arī guva daudz jaunu ideju dažādu aktivitāšu īstenošanai angļu valodas stundās.

/Sagatavoja A.Muižniece/

 

 

Atskaite par vizīti Slovēnijā

FB_IMG_1508577471443
FB_IMG_1508577471443
Īstenojot Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”, 16.-22.10.2016. Daugmales pamatskolas dabaszinātņu skolotāja Zane Miķelsone piedalījās "TEACHING CREATIVITY IN SCHOOLS, inspired by Edward de Bono" kursos Slovēnijā, kur apguva tiešās domāšanas mācīšanas metodes kā pamatinstruments - paplašinātai uztverei un radošuma palielināšanai, un to pielietošanu mācību procesā. Daloties pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem un izklausot viņu stundu norisi, guva jaunas idejas mācību stundu dažādošanai.

 

 

Daugmales pamatskolas skolotāji papildinās savas zināšanas Eiropā

Saskaņā ar 2016. gada jūnijā noslēgto līgumu Nr. 2016-1-LV01-KA101-022456 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Daugmales pamatskola īsteno Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolu sektora mobilitātes projektu “Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide”. Projekts "Daugmales pamatskolas pedagogu profesionālā pilnveide” ir izstrādāts ar mērķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas un prasmes, kas vērstas uz pedagogu darba kvalitātes modernizāciju un internacionalizāciju, kā arī starptautiskās sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu ar citām Eiropas valstu skolām. Projekta specifiskie mērķi ir vērsti uz pedagogu, skolas kompetenču pilnveidošanu sekojošās jomās:

- Ieviest inovatīvas metodes priekšmetu apguves mācību procesā, kā arī veicināt radošās domāšanas metožu pielietošanu mācību procesā;

- Attīstīt svešvalodas mācību metožu dažādību īstenojot pamatizglītības mācību programmu;

- Uzlabot skolas starptautiskās sadarbības iespējas, Eiropas projektu īstenošanas kapacitāti, atrast jaunus partnerus ar kuriem dalīties pieredzē un kopīgi uzlabot mācību procesu, tādējādi piešķirot tam Eiropas dimensiju, kā arī pilnveidot skolas vadības personāla zināšanas un pieredzi par skolas darba kvalitātes vadību, skolas darba organizēšanu;

Lai sasniegtu projekta mērķus Daugmales pamatskolas pedagogi kopumā veiks 4 mobilitātes un apmeklēs 2 dažādus mācību kursus dažādās Eiropas valstīs (Slovēnijā un Maltā), kur apgūs jaunas mācību metodes, veidos plašāku izpratni par Eiropas izglītības sistēmām un mūsdienīgu skolas darba organizēšanu Eiropas Savienībā, nostiprinās Eiropas kultūras daudzveidību un iegūs starptautiskas sadarbības pieredzi.

Projekta ietvaros tiks īstenota arī darba ēnošanas mobilitāte uz Debrecenas pamatskolu Ungārijā, lai apmainītos pieredzēm un rastu inovatīvas idejas eko-skolas idejas turpmākai iedzīvināšanai skolas mācību procesā.

Projekta ietvaros ir padomāts arī par to, lai jauniegūtās zināšanas varētu pielietot ne tikai tie skolotāji, kuri apmeklēs kursus, bet arī viņu kolēģi. Pēc kursu apmeklēšanas to dalībnieki organizēs seminārus, kuros dalīsies pieredzē ar saviem kolēģiem.

Eiropas Savienības apstiprinātais finansējums šī projekta īstenošanai ir 6755,00 EUR un tā īstenošanas periods ir no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. oktobrim.

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal