Pieejamības rīks

Daugmales pamatskola

Daugmales pamatskolā strādā skolas atbalsta komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa pieeja problēmai, lai bērna problēmas varētu skatīt veselumā.

Galvenais darbības mērķis
 – atbalsta komandas galvenais mērķis ir izveidot un nodrošināt sistemātisku pedagoģisku, psiholoģisku, sociālu atbalstu izglītojamiem, viņu vecākiem un skolotājiem.


Atbalsta komandas darba organizācija:

 • Grupa tiekas kopā un apspriež problēmu. Katrs komandas loceklis savas kompetences ietvaros meklē problēmas risinājumu.
 • Pēc vajadzības tiekas ar ģimeni.
 • Tiek veidots skolēna individuālais darba plāns, kurā informāciju sniedz, ievērojot bērna tiesību aizsardzību.
 • Katras tikšanās reizes sākumā tiek pārrunāta iepriekšējā reizē pieņemto lēmumu izpilde. Lemjot katru gadījumu individuāli, komanda lemj, cik ilgi darbu turpināt. Darbu komandā organizē tik ilgi, līdz skolēns ir spējīgs turpināt mācības bez regulāra atbalsta.

Atbalsta komandas dalībnieki:

 • Direktora vietniece izglītības jomā: Kristīne Auguceviča
 • Sociālais pedagogs: Ilze Aleksūne
 • Skolas psihologs: Līva Spigēna-Mengota
 • Logopēds: Anita Prince
 • skolas medmāsa: Inta Lietiņa

Direktora vietniece izglītības jomā

 • Sniedz informāciju par audzināšanas un mācību programmas jautājumiem.
 • Veic mācību sasniegumu analīzi un dinamiku konkrētiem gadījumiem.
 • Iepazīstina atbalsta komandu un vecākus ar vērtēšanas kritērijiem.
 • Organizē sapulces skolēnu individuālo plānu izveidei un izvērtēšanai.
 • Sniedz priekšlikumus mācību procesa (t.sk. audzināšanas) organizēšanai bērniem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības traucējumiem.

 

Sociālais pedagogs

 • Iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos. Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai.
 • Sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām izglītojamo sociālo vajadzību nodrošināšanā.
 • Konsultē skolotājus, izglītojamos un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības un sociālās palīdzības jautājumos.
 • Sniedz palīdzību izglītojamiem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.

 

Psihologs

 • Veic nepieciešamo diagnostiku.
 • Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti).
 • Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā izglītojamam.
 • Veic individuālu darbu ar izglītojamo, skolotāju vai vecākiem.
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.
 • Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

 

 

Logopēds

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.
 • Sagatavo rakstisku atzinumu par izglītojamā runu un valodu, ja izglītojamais apmeklēs pedagoģiski medicīnisko komisiju vai citas nepieciešamības gadījumā.
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

 

Medicīnas māsa

 • Informē atbalsta komandas speciālistus par izglītojamo veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti). Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus.
 • Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu.

maxresdefault

Seko Facebook


Uzdevumi hrizontal